เทศบาลตำบลห้วยสัก

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 0931406646

นายภัทรพงษ์ แปงคำ
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 0966936999

นายอาทิตย์ เป็กธนู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 0817658196

นางสาวภัทราณี ปาณะการ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 087-5794924

นายสมพร ตรงต่องาน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
เบอร์โทร : 090-3231958

นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง)
เบอร์โทร : 095-6876814

ว่าที่ร้อยตรี เสมือน เทียมสา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)
เบอร์โทร : 084-1756537

นางอิสยาห์ ไชยดา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร : 081-7832849

นางสาวทิพวัลย์ ดิษละ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร : 065-9144991


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น)

นางสาวธนันยภรณ์ สัญญา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
เบอร์โทร : 089-8358838

นายสมเจต คะณะรินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทร : 091-8586457
 
จำนวนบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator