เทศบาลตำบลห้วยสัก
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย admin Post Date 30/1/2567 Read (104)

   แบบยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...

แบบฟอร์มเอกสารรติดต่อราชการ ทต.ห้วยสัก โดย admin Post Date 10/10/2566 Read (611)

   ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก แทนตำแหน่งที่ว่าง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 3/10/2566 Read (340)

   ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 21/8/2566 Read (292)

   รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งว่าง เกษียณอายุราชการ (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ กลาง)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/8/2566 Read (441)

   แยกขยะก่อนทิ้ง...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย admin Post Date 2/8/2566 Read (293)

   วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลห้วยสักได้รับรายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสักว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผู้ค้าในตลาดสด ห้วยสัก เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (1120)

   วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวกานต์ชนิต ต๊ะนัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสายใยสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ได้แสดงออกถึงความสา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 21/3/2565 Read (1257)

   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 16/3/2565 Read (1078)

   รายชื่อผู้ผ่านทดสอบการประเมิน ภาคความรู้ของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ภาค ก.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 9/3/2565 Read (1077)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 4/3/2565 Read (1205)

   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1234 เชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2565 Read (1072)

   สาระสุขภาพกับสาสุข "การดูแลและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5"...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย admin Post Date 9/2/2565 Read (625)

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภควัดเขาแก้วดับภัย พื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/3/2567 Read (1)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถดับเพลิงลงพื้นที่บริเวณด้านหลังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ออกระงับเหตุเพล...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 4/3/2567 Read (1)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักเข้าร่วมการประชุม เพ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 1/3/2567 Read (13)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรี นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (12)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ จากคณะผู้บริหาร ตลอดจนรับทราบป...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (12)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 เพื่อร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ป่าชุมชน บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 พร้อมกันนี้ชุมชนได้จัดชุดลาดตระเวนป่าชุมชน และตั้งจุดตรวจ เข้า-...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (17)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในก...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (8)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 และร่องเผียว หมู่ที่ 18 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (13)

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาทุกชนิด 76 วัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่ง...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (8)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (0)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (2)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. (รสจืด) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (2)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. (รสจืด) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 29/2/2567 Read (2)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 28/2/2567 Read (20)

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใน...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/2/2567 Read (7)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนใ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 27/2/2567 Read (6)

ประกาศการกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568...

งานกิจการสภา โดย admin Post Date 27/2/2567 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. (รสจืด) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 9 โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/2/2567 Read (2)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่องขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. (รสจืด) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 27/2/2567 Read (2)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบเรื่องจากสำนัก/กอง ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเรื่องแจ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/2/2567 Read (28)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/2/2567 Read (18)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 และบ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียง...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/2/2567 Read (17)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยสัก หมู่ 5 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 23/2/2567 Read (26)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/2/2567 Read (21)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/2/2567 Read (27)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/2/2567 Read (27)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 22/2/2567 Read (7)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 21/2/2567 Read (28)

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567...

งานกิจการสภา โดย admin Post Date 21/2/2567 Read (2)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่...

ประมวลจริยธรรม โดย admin Post Date 20/2/2567 Read (60)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ออกดับไฟไหม้กอหญ้าภายในฌาปนสถาน บ้านหัวดง ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 20/2/2567 Read (21)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่วัดเขาแก้วดับภัยเพื่อช่วยเตรียมงานฉลองศาลาการเปรียญของทางวัดด้...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 20/2/2567 Read (26)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/2/2567 Read (31)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 20/2/2567 Read (27)

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการธนาคารขยะทองคำ บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre – EIT) จังหวัดเชียงราย” ประจำปีงบประมาณ 2567 วัตถุประ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/2/2567 Read (18)

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านป่าก๊อ หมู่ 22 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/2/2567 Read (15)

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถน้ำลงพื้นที่วัดเขาแก้วดับภัย พื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 เพื่อล้างทำความสะอาดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ณ วัดเขาแก้วดับภัย บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัก...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 19/2/2567 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 447-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 16/2/2567 Read (12)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อนอก หมู่ที่ 12 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบล ห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (18)

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลห้วยสัก ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยสักจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (49)

ประกาศเรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (39)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่วัดเขาแก้วดับภัย พื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า พร้อมตัดกิ่งไม้ภายในบริเวณวัด ณ วัดเขาแก้วดับภัย บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสั...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (19)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำร...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (20)

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะครูโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม และเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเด็กที่รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ราย เด็กหญิงกุล...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (33)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (18)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 447-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (18)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-8717 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (12)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คตามระยะรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กณ 4004 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 15/2/2567 Read (9)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/2/2567 Read (14)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกกรองแสงและติดสติ๊กเกอร์พีวีซีพร้อมทำความสะอาดผิวกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/2/2567 Read (22)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/2/2567 Read (18)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/2/2567 Read (5)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 14/2/2567 Read (6)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ป่าชุมชน บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 โดยร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า ว...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (23)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ป่าชุมชน บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 โดยร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า วัตถุประสงค์...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (13)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ป่าชุมชน บ้านสันสลี หมู่ที่ 15 โดยร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า วัตถุประสงค์เพื่อเป็นก...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (21)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 และบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (19)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลห้วยสักเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหว...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (19)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

งานแผนและงบประมาณ โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (90)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567...

งานแผนและงบประมาณ โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (96)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (26)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกกรองแสงและติดสติ๊กเกอร์พีวีซีพร้อมทำความสะอาดผิวกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 13/2/2567 Read (5)

แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569...

งานการบริหารงานบุคคล โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (88)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ป่าชุมชน บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5 โดยร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า วัตถุประสงค์เพ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (26)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ป่าชุมชน บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 8 หมู่ 18 และหมู่ที่ 24 โดยร่วมก...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (17)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและสิ่งของ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ร่วมกับคุณสุรัตน์ เวลเซล ผู้สนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (8)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายอินเทพ อวดลึก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ป่าชุมชน บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 29 เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขหมอกควันไฟ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (13)

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.40 น. งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือรถยนต์แบตเตอรี่หมดบริเวณหน้าตลาดสดห้วยสัก งานป้องกันฯ จึงได้นำเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ณ ตลาดสดห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (9)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่นาวา หมู่ที่ 20 และบ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียง...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (10)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ได้นำรถน้ำออกให้บริการฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยส...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตรวจเช็คตามระยะรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2 กก 2899 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (18)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้า รหัสครุภัณฑ์ 707-59-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (18)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (13)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (23)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 12/2/2567 Read (8)

นพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านร่องปลาขาว หมู่ 23 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (25)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้า รหัสครุภัณฑ์ 707-59-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลึก พร้อมอุปกรณ์ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (23)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (30)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9843 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-8582 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (5)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 9/2/2567 Read (5)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ได้นำกลุ่มผู้สูงอายุตำบลห้วยสักเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเช...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 8/2/2567 Read (32)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถดับเพลิงขนาดเล็ก ลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ข้างทาง ณ บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 8/2/2567 Read (24)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านร่องปลาขาว หมู่ 7 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภา...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 8/2/2567 Read (23)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กณ 4004 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/2/2567 Read (10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2 กก 2899 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/2/2567 Read (5)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 8/2/2567 Read (23)

ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยสัก ผู้ดำรงค์ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (58)

ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลห้วยสัก (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลตำบลห้วยสัก)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (53)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 และบ้านดอนชุม หมู่ที่ 21 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (27)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านร่องเบ้อใน หมู่ที่ 9 และสันต้นเปา หมู่ที่ 14 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (23)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 16 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำ...

ข่าวกิจกรรม โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (23)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาเด็กปฐมวัย ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (28)

การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยสัก พ.ศ. 2567...

งานการบริหารงานบุคคล โดย admin Post Date 7/2/2567 Read (101)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาเด็กปฐมวัย ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (25)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (24)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 6/2/2567 Read (6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (วัสดุคงทน) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/2/2567 Read (27)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2567...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดย admin Post Date 5/2/2567 Read (57)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล(เหรียญรางวัล) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/2/2567 Read (17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล (ขนม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/2/2567 Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อของรางวัล(เหรียญรางวัล) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/2/2567 Read (9)

ประกาศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2567 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/2/2567 Read (18)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อของรางวัล (ขนม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 5/2/2567 Read (12)
         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator