เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 741 ข่าว
จำนวนหน้า 38 หน้า

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยสัก ได้จัดส่งน้ำอุปโภคบริโภควัดเขาแก้วดับภัย พื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 4/3/2567
Read (3)

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถดับเพลิงลงพื้นที่บริเวณด้านหลังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 22 พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและ...


โดย admin
Post Date 4/3/2567
Read (4)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน...


โดย admin
Post Date 1/3/2567
Read (13)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก นางนงเยาว์ มหายศ รองนายกเทศมนตรี นายวุฒิพงษ์ สุภาวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสงกรานต์ นวานุช ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมกับกรมทางหลวง ได้นำรถน้ำออก...


โดย admin
Post Date 29/2/2567
Read (12)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ จากคณะผู้บริหาร ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนางนงเยาว์ มหายศ ...


โดย admin
Post Date 29/2/2567
Read (12)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 เพื่อร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า ป่าชุมชน บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 2 พร้อมกันนี้ชุมชนได้จัดชุดลาดตระเวนป่าชุมชน และตั้งจุดตรวจ เข้า-ออก ป่าชุมชน ห้ามเผา 78 วัน ระหว่างวันที่ 14 กุมภา...


โดย admin
Post Date 29/2/2567
Read (18)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่สันต้นเปา หมู่ที่ 28 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้ทั...


โดย admin
Post Date 29/2/2567
Read (8)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 และร่องเผียว หมู่ที่ 18 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 29/2/2567
Read (13)

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาทุกชนิด 76 วัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควันและการเผาในที่โล่ง...


โดย admin
Post Date 29/2/2567
Read (8)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 29/2/2567
Read (0)

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้ท...


โดย admin
Post Date 27/2/2567
Read (7)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้...


โดย admin
Post Date 27/2/2567
Read (6)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายพิเศษ อาษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลห้วยสัก ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบเรื่องจากสำนัก/กอง ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และเรื่องแจ้งให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศต่าง ๆ จากท...


โดย admin
Post Date 23/2/2567
Read (28)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านใหม่สันป่าเหียง หมู่ที่ 25 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝ...


โดย admin
Post Date 23/2/2567
Read (18)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 13 และบ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 23/2/2567
Read (17)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบล ห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านห้วยสัก หมู่ 5 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้ทันภายในกำ...


โดย admin
Post Date 23/2/2567
Read (26)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ออกดับไฟไหม้กอหญ้าภายในฌาปนสถาน บ้านหัวดง ณ บ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...


โดย admin
Post Date 20/2/2567
Read (21)

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้นำรถกระเช้าลงพื้นที่บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่วัดเขาแก้วดับภัยเพื่อช่วยเตรียมงานฉลองศาลาการเปรียญของทางวัดด้วย...


โดย admin
Post Date 20/2/2567
Read (26)

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการธนาคารขยะทองคำ บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre – EIT) จังหวัดเชียงราย” ประจำปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่ง...


โดย admin
Post Date 19/2/2567
Read (18)

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ลงพื้นที่บ้านป่าก๊อ หมู่ 22 ออกให้บริการรับชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยได้ทันภายในก...


โดย admin
Post Date 19/2/2567
Read (15)

จำนวนข่าวทั้งหมด 741 ข่าว
จำนวนหน้า 38 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator