เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการปฏิบัติ การขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน
2.) คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
3.) คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) ในระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
4.) คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.) คู่มือการปฏิบัติงาน การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
6.) คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7.) คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator