เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ควรแก่การยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดี หลังเสร็จพิธีได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน 5ส วิทยากรโดย ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก บรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎี 5ส” นายภัทรพงษ์ แปงคำ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส” หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงาน และรอบ ๆ บริเวณสำนักงานเทศบาล
By : admin เมื่อ : 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  อ่าน : 46   

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายประพันธ์ ทาจินา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ควรแก่การยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดี หลังเสร็จพิธีได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน 5ส วิทยากรโดย ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก บรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎี 5ส” นายภัทรพงษ์ แปงคำ รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส” หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงาน และรอบ ๆ บริเวณสำนักงานเทศบาล

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator