เทศบาลตำบลห้วยสัก
เทศบาลตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564
By : admin เมื่อ : 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564  อ่าน : 834   

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ ปลัดเทศบาลห้วยสัก ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่าง ๆ ได้มองเห็นความสำคัญของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล ซึ่งทางเทศบาลตำบลห้วยสักได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ควรแก่การยกย่อง และเป็นตัวอย่างที่ดี หลังเสร็จพิธีหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด ณ วัดศรีพิงค์ชัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยสัก ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator