เทศบาลตำบลห้วยสัก
เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
By : admin เมื่อ : 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  อ่าน : 1023   

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสักให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก และค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมการมีวิสัยทัศน์ จิตสำนึก ของพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บนหลักแห่งคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ สร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator