เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 3123 ข่าว
จำนวนหน้า 157 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดชุด อปพร. พร้อมปักเครื่องหมาย จำนวน 59 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (9)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมรางระบายบน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...


โดย admin
Post Date 23/9/2565
Read (6)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 3...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (8)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) ถนนสายหลัก บ้านหัวดง หมู่ที่ 11...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (8)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (9)

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง) บ้านดอนชุม หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 22/9/2565
Read (8)

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง) หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 20 บ้านป่าก๊อ หมู่ที่ 4...


โดย admin
Post Date 21/9/2565
Read (11)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลห้วยสัก รอบที่ 5 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565) พิมพ์ 4 สี 8 หน้า กระดาษอาร์ต 100 แกรม พร้อมออกแบบ จำนวน 250 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 21/9/2565
Read (9)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า(วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทน) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 21/9/2565
Read (8)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งฮึ้ง หมู่ที่ 26 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (10)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (11)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 24...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (8)

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (7)

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมถนน (สายห้วยถ้ำหมี) บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 5...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (6)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ (มอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (7)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 25...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (8)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 10...


โดย admin
Post Date 20/9/2565
Read (9)

จำนวนข่าวทั้งหมด 3123 ข่าว
จำนวนหน้า 157 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator