เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เบอร์โทรสายตรง 084-4068858

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)สายด่วน 093-1406646

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
o17 E-Service (ระบบจองห้องประชุมเทศบาล)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1.

เทศบาลตำบลห้วยสักให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น ...


โดย admin
Post Date 3/8/2564
Read (8)

2.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...


โดย admin
Post Date 30/7/2564
Read (29)

3.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 25/7/2564
Read (33)

4.

เทศบาลตำบลห้วยสัก หล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 14/7/2564
Read (55)

5.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการตลาดสดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย...


โดย admin
Post Date 12/7/2564
Read (41)

6.

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2564 ...


โดย admin
Post Date 8/7/2564
Read (52)

7.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตของสตรีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 8/7/2564
Read (36)

8.

เทศบาลตำบลห้วยสักติดตามการแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย ...


โดย admin
Post Date 2/7/2564
Read (74)

9.

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและหนองน้ำสาธารณะ...


โดย admin
Post Date 28/6/2564
Read (72)

10.

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตอบข้อซักถามโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 18/6/2564
Read (69)

11.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมทำขนมไทยสร้างอาชีพ (การทำขนมปาด และทับทิมกรอบ)...


โดย admin
Post Date 18/6/2564
Read (61)

12.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ทำการฝึกอบรมและทำความรู้กับงู ...


โดย admin
Post Date 17/6/2564
Read (79)

13.

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องโรคพิษสุนัข การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 17/6/2564
Read (64)

14.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 16/6/2564
Read (70)

15.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน (การทำข้าวเกรียบ ปากหม้อ และขนมเทียนแก้ว) ...


โดย admin
Post Date 31/5/2564
Read (120)

16.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมและคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน...


โดย admin
Post Date 27/5/2564
Read (92)

17.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมและคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน...


โดย admin
Post Date 27/5/2564
Read (65)

18.

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดประชุมการออกตรวจตลาด เพื่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid -19)...


โดย admin
Post Date 24/5/2564
Read (94)

19.

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 17/5/2564
Read (119)

20.

นายอำเภอเมืองเชียงราย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ครั้งแรกหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (156)

จำนวนข่าวทั้งหมด 201 ข่าว
จำนวนหน้า 11 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายแปง น้อยพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายอินเทพ อวดลึก
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสันสลี หมู่. 15

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
34.204.180.223
ออนไลน์ 18ip
วันนี้ 221ip
เดือนนี้ 1967ip
ปีนี้ 70326ip
ทั้งหมด 456639ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.64.205)
วันนี้ เวลา 06.24.07 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator