เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เบอร์โทรสายตรง 084-4068858

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)สายด่วน 093-1406646

โครงการ 6 ทศวรรษ พัฒนาพฤกษาพรรณ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค. 65)
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564
o17 E-Service (ระบบจองห้องประชุมเทศบาล)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี65(เทศบัญญัติ65)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค. 65)
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2565
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o44 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอ
1.

เทศบาลตำบลห้วยสัก มอบถุงยังชีพแก่คนในชุมชนที่อยู่ระหว่างกักตัว เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด 19...


โดย admin
Post Date 10/1/2565
Read (72)

2.

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 29/12/2564
Read (62)

3.

เทศบาลตำบลห้วยสัก ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อตรวจสอบสถานที่ และเส้นทางสัญจรถนนบ้านห้วยสัก - บ้านดอน ในเขตพื้นที่บ้านห้วยสักใหม่ หมู่ที่ 27 เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขไหล่ทาง เพื่อลดอุบัติในการสัญจรบนท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 21/12/2564
Read (95)

4.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน กจ 6791 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (84)

5.

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน กจ 6791 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...


โดย admin
Post Date 16/12/2564
Read (73)

6.

เทศบาลตำบลห้วยสัก ร่วมใจในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ นายปั๋น นวลคำมา ผู้ป่วยติดเตียง ...


โดย admin
Post Date 15/12/2564
Read (69)

7.

เทศบาลตำบลห้วยสัก ปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 8/12/2564
Read (71)

8.

ตลาดล้านเมือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลห้วยสักเพื่อมอบผักสดให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการปิดหมู่บ้านเพื่อกักตัวจากสถานการณ์โควิด เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพได้...


โดย admin
Post Date 2/12/2564
Read (63)

9.

วัดห้วยปลากั้ง ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยสัก มอบถุงยังชีพ จำนวน 52 ชุด และน้ำดื่มให้กับราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างการปิดหมู่บ้านเพื่อกักตัวจากสถานการณ์โควิด เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพได้...


โดย admin
Post Date 30/11/2564
Read (66)

10.

เทศบาลตำบลห้วยสัก ลงพื้นที่เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Virus Covid 19 วัตถุประสงค์เพื่อทำลายเชื้อโรคที่อยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ให้ตาย...


โดย admin
Post Date 25/11/2564
Read (135)

11.

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Case Conference Long Term Care เพื่อวางแผนและสรุปแผนการดูแลรายบุคคล และค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (เหมาจ่าย) ...


โดย admin
Post Date 17/11/2564
Read (1205)

12.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย...


โดย admin
Post Date 16/11/2564
Read (127)

13.

เทศบาลตำบลห้วยสักออกให้ความรู้เรื่องการแจ้งขอรับการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ...


โดย admin
Post Date 11/11/2564
Read (132)

14.

เทศบาลตำบลห้วยสัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน...


โดย admin
Post Date 4/11/2564
Read (148)

15.

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)...


โดย admin
Post Date 20/10/2564
Read (201)

16.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินกิจกรรมวันออกพรรษาน้องทำบุญ...


โดย admin
Post Date 20/10/2564
Read (134)

17.

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดประชุมประชาคมระดับตำบล จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)...


โดย admin
Post Date 20/10/2564
Read (14)

18.

เทศบาลตำบลห้วยสักตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ล้านนา บ้านร่องเผียว หมู่ที่ 18 (หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย) และได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...


โดย admin
Post Date 11/10/2564
Read (223)

19.

เทศบาลตำบลห้วยสัก มอบถุงยังชีพแก่คนในชุมชนที่อยู่ระหว่างกักตัว เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด 19...


โดย admin
Post Date 4/10/2564
Read (221)

20.

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...


โดย admin
Post Date 20/9/2564
Read (223)

จำนวนข่าวทั้งหมด 229 ข่าว
จำนวนหน้า 12 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางเรณู เมืองใจ
เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายชาญยุทธ สุขสามปัน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องเบ้อ หมู่. 9

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
54.161.98.96
ออนไลน์ 12ip
วันนี้ 93ip
เดือนนี้ 8281ip
ปีนี้ 8281ip
ทั้งหมด 512255ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.48)
วันนี้ เวลา 10.08.10 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator