เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เบอร์โทรสายตรง 084-4068858

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)สายด่วน 093-1406646

โครงการ 6 ทศวรรษ พัฒนาพฤกษาพรรณ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านสันต้นเปา

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค. 65)
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564
o17 E-Service (ระบบจองห้องประชุมเทศบาล)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี65(เทศบัญญัติ65)
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. - มี.ค. 65)
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2565
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o44 รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รอ
1.) O1โครงสร้างองค์กร
 Download
2.) O2ข้อมูลผู้บริหาร
 Download
3.) O3อำนาจหน้าที่
 Download
4.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2566-2570)
 Download
5.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565)แผนหน่วยงาน
 Download
6.) O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 Download
7.) O5ข้อมูลการติดต่อ
 Download
8.) O6กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 Download
9.) O7ข่าวประชาสัมพันธ์
 Download
10.) O8QA
 Download
11.) O9Social Network
 Download
12.) O10แผนดำเนินงานประจำปี2565
 Download
13.) O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564รอบ1ปี
 Download
14.) O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2564
 Download
15.) O13คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
 Download
16.) O14คู่มือมาตราฐานการให้บริการ
 Download
17.) O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 Download
18.) O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564
 Download
19.) O17E-Service
 Download
20.) O18แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565(เทศบัญญัติ 65)
 Download
21.) O19รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 2563
 Download
22.) O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564
 Download
23.) O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2565
 Download
24.) O22ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 Download
25.) O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 Download
26.) O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 Download
27.) O25นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
28.) O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 Download
29.) O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Download
30.) O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 Download
31.) O29แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 Download
32.) O30ช่องแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 Download
33.) O30แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 Download
34.) O31ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 Download
35.) O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 Download
36.) O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 Download
37.) O34นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
 Download
38.) O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 Download
39.) O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2563
 Download
40.) O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 Download
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายดวงแดน แก้วตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายชัยณรงค์ กันธิยะ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งป่ายาง หมู่. 3

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
54.161.98.96
ออนไลน์ 23ip
วันนี้ 102ip
เดือนนี้ 8290ip
ปีนี้ 8290ip
ทั้งหมด 512264ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.94)
วันนี้ เวลา 12.10.07 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator