เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข่าวทั้งหมด 52 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เทศบาลตำบลห้วยสักประจำปีงบประมาณ 2566...


โดย admin
Post Date 15/12/2566
Read (105)

คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดทำบัตรข้าราชการ...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (100)

คู่มือการปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (103)

คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบายและแผน...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (110)

คู่มือปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (106)

คู่มือปฏิบัติ งานนิติกร...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (101)

คู่มือการทำงานในระบบ SOLA...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (98)

การเตรียมพร้อมและวิธีปฎิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (103)

คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) Career Path...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (111)

การรักษาวินัย ทต.ห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 14/12/2566
Read (98)

แบบทดสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ทดสอบความรู้ด้าน KM ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 25/7/2564
Read (430)

ประกาศ แต่งตั้งทีมงาน การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 25/6/2564
Read (384)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้เทศบาลตำบลห้วยสัก ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 25/6/2564
Read (413)

เอกสารประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับเต็ม พ.ศ.2560...


โดย admin
Post Date 25/6/2564
Read (409)

วีดีโอสรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534...


โดย admin
Post Date 15/9/2563
Read (716)

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534...


โดย admin
Post Date 15/9/2563
Read (797)

แบบทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540...


โดย admin
Post Date 8/5/2563
Read (657)

แบบทดสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541...


โดย admin
Post Date 8/5/2563
Read (608)

แบบทดสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561...


โดย admin
Post Date 8/5/2563
Read (570)

แบบทดสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542...


โดย admin
Post Date 8/5/2563
Read (612)

จำนวนข่าวทั้งหมด 52 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16 E-mail saraban@huaisak.go.th    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator