เทศบาลตำบลห้วยสัก
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน รองประธานประชาคมเทศบาลตำบลห้วยสัก เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปกครองตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 17/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก
By : admin เมื่อ : 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  อ่าน : 337   

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน รองประธานประชาคมเทศบาลตำบลห้วยสัก เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปกครองตำบลห้วยสัก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 17/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยสัก

         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator