เทศบาลตำบลห้วยสัก

นายประพันธ์ ทาจินา
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เบอร์โทรสายตรง 084-4068858

ส.ต.ต.ถนอม วุฒิ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยสัก
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)สายด่วน 093-1406646

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มพัฒนาสตรีทอผ้าบ้านสันสลี

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (1. นายกเทศมนตรี)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (2. ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คู่มือสำหรับประชาชน)
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
o17 E-Service (ระบบจองห้องประชุมเทศบาล)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทต.ห้วยสัก
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2564
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2564
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตอบข้อซักถามโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ตำบลห้วยสัก...


โดย admin
Post Date 18/6/2564
Read (11)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ทำการฝึกอบรมและทำความรู้กับงู ...


โดย admin
Post Date 17/6/2564
Read (14)

เทศบาลตำบลห้วยสักจัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องโรคพิษสุนัข การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 17/6/2564
Read (10)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 16/6/2564
Read (12)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างอาชีพสู่ชุมชน (การทำข้าวเกรียบ ปากหม้อ และขนมเทียนแก้ว) ...


โดย admin
Post Date 31/5/2564
Read (59)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมและคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน...


โดย admin
Post Date 27/5/2564
Read (52)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการอบรมและคัดกรองประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน...


โดย admin
Post Date 27/5/2564
Read (29)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดประชุมการออกตรวจตลาด เพื่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (Covid -19)...


โดย admin
Post Date 24/5/2564
Read (47)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 17/5/2564
Read (76)

นายอำเภอเมืองเชียงราย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก ครั้งแรกหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (100)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2571) แก่ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 7/5/2564
Read (89)

เทศบาลตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 23/4/2564
Read (183)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 9/4/2564
Read (157)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย 18 อปท....


โดย admin
Post Date 2/4/2564
Read (159)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยสัก ดำเนินโครงการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 22/3/2564
Read (207)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 19/3/2564
Read (186)

เทศบาลตำบลห้วยสักดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลห้วยสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 4/3/2564
Read (228)

ทต.ห้วยสักจัดประชุมชี้แจงโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะยั่งยืน จังหวัดเชียงราย (โครงการเชียงรายโมเดล : เทศบาลตำบลห้วยสัก)...


โดย admin
Post Date 23/2/2564
Read (274)

เทศบาลตำบลห้วยสักประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564...


โดย admin
Post Date 19/1/2564
Read (150)

เทศบาลตำบลห้วยสักเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 4/1/2564
Read (486)

จำนวนข่าวทั้งหมด 180 ข่าว
จำนวนหน้า 9 หน้า

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายกิตติ สุภารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก

แนะนำสมาชิกสภา  ดูทั้งหมด

นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยสัก หมู่. 5

แนะนำผู้นำชุมชน
 ดูทั้งหมด

 

  Your IP Address
34.239.170.169
ออนไลน์ 30ip
วันนี้ 186ip
เดือนนี้ 8003ip
ปีนี้ 54269ip
ทั้งหมด 440582ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.58)
วันนี้ เวลา 06.43.32 น.         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator