เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า
1.) กระดาษทำการ เดือน เมษายน 2565
2.) งบทดลอง เดือน เมษายน 2565
3.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2565
4.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2565
5.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน เมษายน 2565
6.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือน มีนาคม 2565
7.) งบทดลอง เดือน มีนาคม 2565
8.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2565
9.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2565
10.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2565
11.) ประกาศรายงานงบแสดงผงการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12.) กระดาษทำการ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
13.) รายละเอียด ประกอบงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
14.) งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
15.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
16.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2565
17.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน กุมภาพันธ์ 2565
18.) กระดาษทำการ เดือน มกราคม 2565
19.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน มกราคม 2565
20.) งบทดลอง เดือน มกราคม 2565
21.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มกราคม 2565
22.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มกราคม 2565
23.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มกราคม 2565
24.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564
25.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564
26.) งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564
27.) หมายเหตุรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
28.) หมายเหตุุงบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือน ธันวาคม 2564
29.) งบรายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม 2564
30.) งบแสดงฐานะการเงิน 2564
31.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2564
32.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2564
33.) งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2564
34.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
35.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
36.) รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2564
37.) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เดือนตุลาคม 2564
38.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนตุลาคม 2564
39.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2564
40.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2564
41.) งบทดลอง เดือนตุลาคม 2564
42.) งบรายรับ-จ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2564
43.) หมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2564
44.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2564
45.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกันยายน 2564
46.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2564
47.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2564
48.) งบทดลองประจำปี 2564
49.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2564
50.) รายจ่ายจริงประกอบรายรับ-จ่ายจริง เดือนสิงหาคม 2564
51.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2564
52.) รายละเอียดงบทดทอง เดือนสิงหาคม 2564
53.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2564
54.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2564
55.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2564
56.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2564
57.) งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2564
58.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2564
59.) งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2564
60.) รายงานรับ-จ่ายเงิน พฤษภาคม 2564
61.) งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2564
62.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2564
63.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2564
64.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนเมษายน 2564
65.) งบทดลอง เดือนเมษายน 2564
66.) รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2564
67.) งบทดลอง เดือนมีนาคม 2564
68.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2564
69.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2564
70.) งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2563
71.) รายงานรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
72.) งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
73.) รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564
74.) งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564
75.) งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563
76.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2563
77.) งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563
78.) หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2563 สารบัญชีที่สำคัญ
79.) หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2563 งบทรัพย์สิน
80.) งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2563
81.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2563
82.) งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563
83.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกันยายน 2563
84.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกันยายน 2563
85.) งบทดลอง เดือนกันยายน 2563
86.) งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563
87.) กระดาษทำการ เดือนสิงหาคม 2563
88.) รายละเอียดประกอบงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563
89.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนสิงหาคม 2563
90.) รายละเอียดงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563
91.) กระดาษทำการ เดือนกรกฎาคม 2563
92.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2563
93.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนกรกฎาคม 2563
94.) งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563
95.) รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2563
96.) กระดาษทำการ เดือนมิถุนายน 2563
97.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนมิถุนายน 2563
98.) งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563
99.) รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563
100.) รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2563
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator