เทศบาลตำบลห้วยสัก
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
2.) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
3.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
4.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
5.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
6.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7.) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
8.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9.) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10.) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
11.) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าพน้าที่ พ.ศ.2539
12.) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13.) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15.) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุตจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ต่อ).compressed
16.) แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุตจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า         

© 2016 เทศบาลตำบลห้วยสัก
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก เลขที่ 374 ถนนเชียงราย - เทิง หมู่ที่ 1 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-678382 โทรสาร 053-678382 ต่อ 16    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator